Εκτύπωση

Αγροτικά

Με την άνοιξη ημερολογιακά να μπήκε αλλά το ...παλουκάψιμο να κρατεί ακόμα, μας μένει ένας μήνας ακόμη για να κάψουμε τα κλαδέματα ή τα βάτα και άλλα αγριόχορτα από τα κτήματα. Από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31 Οκτωβρίου, απαγορεύεται κάθε χρήσης φωτιάς σε ανοικτό χώρο. Δημοσιεύουμε πλήρη την επικαιροποιημένη Υπουργική Απόφαση για όλες τις περιπτώσεις φωτιάς σε ανοικτούς χώρους. Προσέχουμε για να έχουμε ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι με ασφαλείς τους φιλοξενούμενους μας.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή:

α. Σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καθώς και στο π.δ. 32/2016, όπως ισχύει.

β. Σε αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 3030/1954 και στο άρθρο 2 του ν. 3585/2007, όπως ισχύουν.

γ. Σε γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

2.Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται επιπροσθέτως στις κάτωθι περιπτώσεις:

2.1.Σε περιοχές, εγκαταστάσεις και χώρους που βρίσκονται εντός ή σε απόσταση έως τριακόσια (300) μέτρα από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου εκτάσεις. Ειδικότερα εφαρμόζονται:

α. Σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή μέσα σε όρια οικισμού χωρίς σχέδιο ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων ιδιοκτησίες ή εκτός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο ιδιοκτησίες (γήπεδα), καθώς και σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία (όπως πολεοδομική, χωροταξική, κ.λπ.).

β. Σε κτιριακές υποδομές και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και οικονομικές δραστηριότητες.

γ. Σε τεχνικά έργα, έργα υποδομής ή άλλες απαραίτητες εγκαταστάσεις για την υποδομή και εγκατάσταση των ως άνω έργων.

δ. Σε περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (αιγιαλός, παραλία, ποταμοί, λίμνες, εντός χερσαίας ζώνης λιμένος), καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές (εθνικά πάρκα, καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί), και σε ζώνες προστασίας και διαχείρισης που ορίζονται στις περιοχές αυτές, στις οποίες επιτρέπονται ορισμένες κατηγορίες χρήσεων, όπως κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, γραφεία, συνάθροιση κοινού, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

2.2.Σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή μέσα σε όρια οικισμού χωρίς σχέδιο και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους, και δεν εμπίπτουν στην παρ. 2.1.α της παρούσας.

 

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

1.Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται στην παρούσα, τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της στους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2.Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων των άρθρων 3 έως και 16, στις κατά περίπτωση εκτάσεις, περιοχές και χώρους του άρθρου 1, απαγορεύεται:

2.1.Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (άρθρο 3), κλαδεμάτων πολυετών φυτειών (άρθρο 4), χορτολιβαδικών εκτάσεων (άρθρο 5) και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων (άρθρο 6).

2.2.Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών (άρθρο 7).

2.3.Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών αντικειμένων εντός αυτών (άρθρο 8).

2.4.Η καύση εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων (άρθρο 9).

2.5.Η καύση ανθρακοκαμίνων, ασβεστοποιίας και η εγκατάσταση εργαστηριακών συγκροτημάτων (άρθρο 10).

2.6.Το κάπνισμα μελισσών (άρθρο 11).

2.7.Το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους (άρθρο 12).

2.8.Οι θερμές εργασίες (άρθρο 13).

2.9.Η ρίψη βολών στα πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια (άρθρο 14).

2.10.Η καύση ειδών πυροτεχνίας και η ρίψη sky lanterns (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια) (άρθρο 15).

2.11.Η χρήση συσκευών έψησης (άρθρο 16).

2.12.Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.

2.13.Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

2.14.Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

3.Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που προϋποθέτουν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ή σε χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, την τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή τη χρήση συσκευών έψησης κ.λπ., μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 3 έως και 16 της παρούσας.

 

Άρθρο 3

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142) κοινής υπουργικής απόφασης, της υπ' αρ. 1791/74062/2015 (Β' 1468) κοινής υπουργικής απόφασης, και λοιπών διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας καθ' όλη της διάρκεια του έτους, στους δικαιούχους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και τήρηση εκ μέρους του των ΚΟΓΠ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), εφόσον υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η καύση από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).

β. Η ως άνω άδεια καύσης της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε δικαιούχους κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142), της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 1791/74062/2015 (Β' 1468), κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης και γνωστοποιείται η ακριβής θέση του τεμαχίου.

γ. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

δ. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

ε. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

στ. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

ζ. Υφίσταται πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία.

η. Πριν την έναρξη της καύσης να έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου αυτής, όπως δημιουργία αυλακιών ή άλλης αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά του υπό καύση χώρου με ελάχιστο πλάτος ζώνης τρία (3) μέτρα.

θ. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

ι. Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

ια. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ιβ. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό υφίσταται ενσωμάτωση της στάχτης εντός δύο ημερών από την καύση.

2.Στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς την έκδοση αδείας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον λαμβάνονται τα προληπτικά μέτρα των εδαφίων (γ) έως και (ιβ) της προηγούμενης παραγράφου.

 

Άρθρο 4

Καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών

1.Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων.

2.Επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων της παρ. 1 κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

2.1.Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

2.2.Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

2.3.Κατά το κόψιμο - κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ.

2.4.Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

2.5.Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή/δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

2.6.Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

2.7.Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

2.8.Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

2.9.Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.

2.10.Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.

 

Άρθρο 5

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων

1.Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή φορέα, μετά την υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα - στοιχεία:

1.1.Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας, για τη διοίκηση - διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η έκταση είναι δημόσια (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, κ.λπ.).

1.2.Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας (όπως σε Εθνικά Πάρκα, περιοχές βιοποικιλότητας, καταφύγια άγριας ζωής, ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, κ.λπ.).

1.3.Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.

1.4.Περιγραφή της τεχνικής της ελεγχόμενης καύσης.

1.5.Ο χρόνος ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.

2.Εκτός από τις υποχρεώσεις του προηγούμενου άρθρου, για την καύση των χορτολιβαδικών εκτάσεων, απαιτείται, επιπλέον, να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

2.1.Η καύση των εκτάσεων από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).

2.2.Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

2.3.Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

2.4.Τηρούνται ικανές αποστάσεις από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

2.5.Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.

2.6.Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

2.7.Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς.

2.8.Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.

 

Άρθρο 6

Καύση βοσκοτόπων

Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, όπως αυτά καθορίζονται στον ν. 4351/2015, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142), όπως ισχύει, καθώς και της χρονικής περιόδου από 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).

β. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

γ. Η άδεια καύσης, εφόσον απαιτείται η έκδοσή της, κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την τέλεση της καύσης, ενώ γνωστοποιείται η ακριβής θέση του τεμαχίου.

δ. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

ε. Τηρούνται ικανές αποστάσεις από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

στ. Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

ζ. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

 

Άρθρο 7

Εύφλεκτα υλικά ή ουσίες

1.Απαγορεύεται η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας ή εντός των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ' αυτές εκτάσεων.

2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση, τοποθέτηση, φύλαξή εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός των εκτάσεων ή χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για εγκαταστάσεις που λειτουργούν νομίμως (άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, γνωστοποίηση λειτουργίας, κ.λπ.), όπως έργα και δραστηριότητες «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις (όπως εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα, μεταλλεία - λατομεία, έργα υποδομής, κ.λπ.), οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια για τα εύφλεκτα υλικά, εφόσον αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του ν. 998/1979, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα προβλεπόμενα από τις εθνικές διατάξεις, κανονισμούς και οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά με εύφλεκτα υλικά - ουσίες.

 

Άρθρο 8

Απορρίμματα - Απόβλητα - Ογκώδη αντικείμενα

1. Απαγορεύεται η από τους Δήμους δημιουργία χώρων τοποθέτησης, φύλαξης ή απορρίψεως και καύσεως απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων εντός των εκτάσεων ή χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, εξαιρουμένων των νόμιμα αδειοδοτημένων, λειτουργούντων εγκαταστάσεων, όπως έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» [όπως εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων (ΣΜΑ), εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ), μονάδων ΑΕΚΚ, κ.λπ.)], οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 436).

2.Σε περίπτωση που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, υφίστανται από τους Δήμους χώροι ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, άχρηστων ή ογκωδών υλικών, ευρισκόμενοι σε δασικές εκτάσεις ή χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, και τεκμηριωμένα αποτελούν χώρους συστηματικής, ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων κ.λπ. υλικών, πόλεων, χωριών ή οικισμών και όχι σε τυχόν μεμονωμένες θέσεις μικρής έως ελάχιστης έκτασης, στις οποίες γίνεται εντελώς τυχαία, στιγμιαία και χωρίς «σύστημα» η όποια εναπόθεση απορριμμάτων από πολίτη ή πολίτες, θα πρέπει με ευθύνη τους να λαμβάνονται απαραιτήτως τα κάτωθι μέτρα πυροπροστασίας:

2.1.Άνοιγμα λάκκου βάθους δύο (2) μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.

2.2.Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους δυόμισι (2,5) μέτρων τουλάχιστον ολόκληρου του χώρου απόρριψης.

2.3.Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης πλάτους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.

2.4.Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων ή μηχανημάτων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού για επέμβαση σε τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς.

2.5.Από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, να λαμβάνονται επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα ασφαλούς φύλαξης των χώρων απορριμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 30 του π.δ. 410/1995 (Α' 231), όπως η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του Δήμου σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).

3.Το Α' δεκαπενθήμερο του Μαρτίου εκάστου έτους, αποστέλλεται από τους οικείους Δήμους, μετά από σχετικό έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, κατάσταση με τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης.

4.Στους ανωτέρω χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, ενεργείται το Α' δεκαπενθήμερο του Απριλίου εκάστου έτους, αυτοψία από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από Αξιωματικούς των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.), για τη διαπίστωση των υφιστάμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

5.Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλεται μέσω της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν ή ΔΙ.Π.Υ. στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στον

Δήμο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο Δασαρχείο, και κοινοποιείται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και στην αρμόδια Εισαγγελία.

 

Άρθρο 9

Χώροι Υγειονομικής Ταφής

1.Απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ), οι οποίες λειτουργούν και αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 436), όπως κάθε φορά ισχύει, ως έργα και δραστηριότητες «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», και βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις του άρθρου 1 της παρούσας ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ' αυτές.

2.Για την προστασία και την αποφυγή εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, στους χώρους Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΎ ή ΧΥΤΑ), πρέπει να λαμβάνονται από τον φορέα διαχείρισης του χώρου κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

2.1.Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους οκτώ (8) μέτρων, εφόσον από τη μορφολογία του εδάφους απαιτείται.

2.2.Αποθήκες εδαφικού υλικού επαρκούς ποσότητας και μηχανήματα έργου για τη χωματοκάλυψη εστιών πυρκαγιάς στα απορρίμματα.

2.3.Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την απαγόρευση του καπνίσματος.

2.4.Μέριμνα για τοποθέτηση υδροστομίων περιμετρικά της εγκατάστασης.

2.5.Ύπαρξη υδροφόρου οχήματος σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με δυναμικότητα άνω των πεντακοσίων (500) τόνων ημερησίως.

2.6.Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

2.7.Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης κάθε χρόνο, σε χρόνο διάστημα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου).

2.8.Ανάρτηση σε εμφανή σημεία στους χώρους της εγκατάστασης των τηλεφώνων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α, Δασαρχείο, κ.λπ.).

 

Άρθρο 10

Ανθρακοκάμινα, ασβεστοποιία και λοιπά εργαστηριακά συγκροτήματα

Οι ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές νομίμως λειτουργούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Δασικής Νομοθεσίας, με άδεια ή έγκριση από αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή απαιτείται, ανθρακοκάμινων, ασβεστοποιίων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων, που λειτουργούν εντός των εκτάσεων του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:

-Απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης σε πλάτος είκοσι πέντε (25) μέτρων. Σε περιοχές που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 575/1980 (Α' 157) επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης να είναι σε πλάτος δεκαπέντε (15) μέτρων.

-Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή της διασποράς σπινθήρων στις καπνοδόχους ή σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων των εγκαταστάσεων.

-Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

 

Άρθρο 11

Κάπνισμα μελισσών

Επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

β. Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

γ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.

δ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.

ε. Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.

στ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

ζ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

 

Άρθρο 12

Άναμμα φωτιάς σε οικοπεδικούς χώρους

Απαγορεύεται στους οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. του άρθρου 1 της παρούσας το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σε καύσιμη φυτική ύλη που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως 

το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και κλαδιά, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, καθώς και τα κατακείμενα ξηρά κλαδιά, κ.λπ., σε αποθηκευμένα ή εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα, αναφλέξιμα ή εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

 

Άρθρο 13

Θερμές εργασίες

1.Απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).

2.Επιτρέπεται η εκτέλεση θερμών εργασιών, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

2.1.Αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες.

2.2.Απομάκρυνση όλων των εύφλεκτων ή/και εκρήξιμων υλικών και υλών σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες.

2.3.Εξασφάλιση της παρουσίας μέσων (υδροφόρων, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, πτυοσκαπάνων κ.λπ.) και φορητών μέσων πυρόσβεσης (όπως πυροσβεστήρων, κ.λπ.) για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς.

2.4.Έλεγχος, μετά την εκτέλεση των εργασιών, για τον εντοπισμό εστιών ή πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πλησίον του σημείου εκτέλεσης της εργασίας.

2.5.Γνώση του τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199) ή του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (112) για την άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, της τοποθεσίας του συμβάντος, των υλικών που καίγονται και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.

3.Συνιστάται, η εκτέλεση εργασιών να διενεργείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση σπινθήρων, φλογών και η έκλυση θερμότητας με τη λήψη προληπτικών μέτρων (όπως, η χρήση αντισπινθηρικών εργαλείων, ο ορθός χειρισμός και συντήρηση των μέσων), καθώς και με την τοποθέτηση σπινθηροπαγίδων σε εξατμίσεις οχημάτων (όπως, γεωργικών ελκυστήρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου) και την αποφυγή χρήσης καταστροφέων βλάστησης που δύναται να προκαλέσουν σπινθήρες.

4.Για την εφαρμογή της παρούσας Διάταξης, με τον όρο «θερμές εργασίες» νοούνται εργασίες που έχουν ως σκοπό τη συντήρηση, επισκευή, μετασκευή, κ.λπ.

χώρων, κατασκευών, εγκαταστάσεων ή υλικών, όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, η κοπή, η λείανση, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, όπως συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης, οξυγονοκόλλησης, καμινέτο.

 

Άρθρο 14

Πεδία Βολής - Ανοικτά Σκοπευτήρια

1.Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που αφορούν στους κανόνες ασφάλειας και στην αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς σε πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια δημόσιων υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών ή για τις περιπτώσεις που αυτά διατίθενται σε τρίτους, ρυθμίζονται ειδικότερα από τις οικίες διατάξεις των κανονισμών λειτουργίας και χρήσης τους, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις για θέματα πυρασφάλειας.

2.Ιδιαίτερα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους κατά τις περιόδους έκδοσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του Ημερησίου Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς, η πραγματοποίηση βολών από δημόσιες αρχές και φορείς καθορίζεται με βάση τα μέτρα και τις γενικότερες απορρέουσες υποχρεώσεις τους από τις κείμενες διατάξεις και τις οικείες διαταγές τους που ρυθμίζουν ειδικότερα τη μείωση ή απαγόρευση των βολών.

3.Σε περίπτωση που η χρήση των πεδίων βολής ή ανοιχτών σκοπευτηρίων αφορά σε αθλητικές δραστηριότητες καθορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας οι ελάχιστες ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. Κοινοποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου του πεδίου βολής ή ανοιχτού σκοπευτηρίου και του υπευθύνου/ων βολής των τελικών χρηστών όταν αυτά διατίθενται σε τρίτους, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

β. Έγγραφη γνωστοποίηση από τον χρήστη του πεδίου βολής ή του ανοιχτού σκοπευτηρίου, με κάθε πρόσφορο μέσο, της ημερομηνίας και του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της βολής στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

γ. Ύπαρξη υλικών και μέσων για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών μικρής έκτασης που πιθανόν να προκληθούν κατά τη βολή.

δ. Εποπτεία κατά τη διάρκεια της βολής και επιθεώρηση του χώρου διεξαγωγής μετά το πέρας αυτής.

ε. Ιδιαίτερα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, η διεξαγωγή βολών για αθλητικές δραστηριότητες, επιτρέπεται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, ενώ απαγορεύεται όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού).

4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στα κλειστά σκοπευτήρια.

 

Άρθρο 15

Καύση ειδών πυροτεχνίας - Αερομεταφερόμενα Ιπτάμενα φαναράκια

1.Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, η χρήση - καύση ειδών πυροτεχνίας, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού).

2.Επιτρέπεται η χρήση - καύση ειδών πυροτεχνίας, που συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ. Δ/Φ.14.3./2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2659), αποκλειστικά και μόνο για τον εκ κατασκευής προορισμό τους, τηρουμένων των αποστάσεων ασφαλείας του Παραρτήματος Ι της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, των ευρωπαϊκών προτύπων και των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σύμφωνα με τα κάτωθι:

2.1.Η άδεια χρήσης - καύσης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του τόπου τέλεσης της καύσης με τη σύμφωνη γνώμη της κατά τόπον αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής αίτησης από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις, στο οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση αυτή από τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διοργανωτή και του προμηθευτή, τα είδη και οι ποσότητες των προς καύση ειδών πυροτεχνίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών καύσης (μέγιστο ύψος ανόδου, μήκος οριζόντιας βολής, διάμετρος διασποράς, διάρκεια καύσης, κ.α.), ο τόπος, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα τέλεσης της καύσης. Για την παροχή της σύμφωνης ή μη γνώμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο (ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας), το σημείο τέλεσης χρήσης - καύσης (εντός ή πλησίον δασών ή δασικών εκτάσεων, η απόσταση από θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό ή παραλία κ.λπ.), η επικράτηση ισχυρών ανέμων, η βλάστηση, τυχόν παρακείμενες εγκαταστάσεις (όπως εγκαταστάσεις χημικών, εκρηκτικών η εύφλεκτων υλών, έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών υποδομών), καθώς και η κατά περίπτωση διάθεση, από πλευράς αιτούντος, ικανού αριθμού πυροσβεστήρων, φορητών εργαλείων, ομάδας πυρασφαλείας, ιδιωτικού πυροσβεστικού οχήματος κ.α. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται, πριν την παροχή γνώμης, να διενεργεί αυτοψία στο χώρο χρήσης - καύσης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2.2.Στις περιπτώσεις χρήσης - καύσης πυροτεχνημάτων χωρίς την έκδοση άδειας από αρμόδια αρχή, το άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις, στο οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση αυτή από τον διοργανωτή της εκδήλωσης, υποχρεούται στην γνωστοποίηση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία του χώρου τέλεσης της χρήσης - καύσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την τέλεση αυτής στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του διοργανωτή και του προμηθευτή, τα είδη και οι ποσότητες των προς καύση ειδών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών καύσης (μέγιστο ύψος ανόδου, μήκος οριζόντιας βολής, διάμετρος διασποράς, διάρκεια καύσης, κ.α.), ο τόπος, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα τέλεσης της καύσης, καθώς και η κατά περίπτωση διάθεση, από πλευράς αιτούντος, ικανού αριθμού πυροσβεστήρων, φορητών εργαλείων, ομάδας πυρασφαλείας, ιδιωτικού πυροσβεστικού οχήματος κ.α.

2.3.Στις περιπτώσεις χρήσης - καύσης ειδών πυροτεχνίας άνευ άδειας στο ευρύ κοινό μόνο για λόγους ψυχαγωγίας, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι απαγορεύσεις της παρ. 1.

3.Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η χρήση των «Sky Lanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα), τα οποία είναι κατασκευασμένα από ειδικό χαρτί και φέρουν στο εσωτερικό τους κερί ή φυτίλι που όταν ανάψει ίπτανται στον αέρα ανεξέλεγκτα.

 

Άρθρο 16

Χρήση συσκευών έψησης

Επιτρέπεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, η χρήση συσκευών έψησης (όπως φορητές ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνου ή υγραερίου, χτιστές ψησταριές, κ.λπ.), εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως λειτουργούντων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, χώρους αναψυχής, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) και 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων τα παρακάτω μέτρα:

α. Γίνεται πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα δύο (2) τουλάχιστον μέτρων από την εστία, καθαρισμός της χαμηλής βλάστησης (όπως αποψίλωση χώρων), καθαρισμός υπόροφου, μερική αποκλάδωση (όπως κόψιμο των θάμνων και χαμηλών κλάδων των δένδρων κ.λπ.), και απομάκρυνση αυτών, καθώς και των καυστών ή εύφλεκτων υλικών, χωρίς οι ενέργειες αυτές να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και, όπου αυτές απαιτούνται, εκτελούνται καθ' υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

β. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

γ. Τοποθέτηση στους καπνοδόχους κατάλληλης διάταξης πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης καυτρών - σπινθήρων.

δ. Καθαρισμός των καπνοδόχων από την αιθάλη.

ε. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσής της.

 

Άρθρο 17

Έλεγχος τήρησης των μέτρων πρόληψης -Όργανα ελέγχου

Ο έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων από την παρούσα μέτρων πρόληψης, ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, στα οποία υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διενέργεια των ελέγχων οι ιδιοκτήτες ή οι καθοιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή υπεύθυνοι ή κατά νόμο εκπρόσωποι για τη διαχείριση των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

 

Άρθρο 18

Κυρώσεις

1.Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β της υπ' αρ. 19/2020 πυροσβεστικής διάταξης (Β' 2233), όπως κάθε φορά ισχύει.

2.Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.λπ.).

 

Άρθρο 19

Τελικές διατάξεις

1.Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Επιχειρήσεων, ύστερα από αιτιολογημένη έγγραφη εισήγηση του Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.) και σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της αρμόδιας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), εκδίδεται κανονιστική πράξη με την οποία καθορίζεται η επέκταση των οριζόμενων χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός στις εκτάσεις της παρούσας.

2.Δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος για την εξέταση καταγγελιών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκπομπή καπνού από την καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, από εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων οικοπεδικών χώρων, από τη χρήση υπαίθριων ψησταριών (barbeque) ή φιαλών υγραερίου για οικιακούς λόγους (π.χ. εστίαση) ή από άλλες παρόμοιες ενέργειες προκαλεί όχληση ή ρυπαίνει τον ζωτικό χώρο κυρίων ή νομέων έτερων γειτονικών ακινήτων. Οι περιπτώσεις αυτές γεννούν διαφορές ιδιωτικής φύσεως υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για την αντιμετώπιση φαινομένων ρύπανσης του περιβάλλοντος από ανθρώπινη δραστηριότητα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τα ως άνω διαλαμβανόμενα ισχύουν ομοίως για τις περιπτώσεις εκπομπής καπνού κατά τη λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων που λειτουργούν με καύσιμη ύλη.

3.Στην περίπτωση κατά την οποία οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 της παρούσας χώροι και εκτάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων (π.χ δασικής, αγροτικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, υγειονομικής, πολεοδομικής, αστυνομικής, λιμενικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας), περιλαμβανομένων των διατάξεων περί πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων, τυχόν μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που καθορίζονται σε αυτές συνισχύουν με τις διατάξεις της παρούσας.

4.Οι διατάξεις της υπό στοιχεία 12030 Φ.109.1/10.5.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 713), καθώς και λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες ή στις υποχρεώσεις Υπουργείων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων ή σε θέματα συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

5.Με την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις του εδαφίου 26 της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 αναφορικά με τις υποχρεώσεις των πολιτών και των Δήμων.

 

Άρθρο 20

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

α. Οι διατάξεις της υπ' αρ. 9/2000 πυροσβεστικής διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β' 1459), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 9Α/2005 πυροσβεστική διάταξη (Β' 1554),

β. οι διατάξεις της υπ' αρ. 4/2012 πυροσβεστικής διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών» (Β' 1346) και

γ. οι διατάξεις της υπ' αρ. 7/1996 πυροσβεστικής διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών» (Β' 155).

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ

Αντιστράτηγος ΠΣ

 

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2021

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.