ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024έως 31/12/2024.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, & Ομαλών, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ή στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αργοστολίου αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο), μέχρι την 20/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία
  1. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόμενες κατώτερες τιμές αποζημίωσης θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ)
  2. θα δηλώνονται οι Δημοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα μηχανήματα έργου/οχήματα/μέσα.
 2. Φωτοαντίγραφα των τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.
 3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.
 4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος/μέσου.

ΟΡΟΙ

 1. Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές με ανώτατες τιμές χρέωσης ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα:
59Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχριώρα600
και 300 επιβατών
 1. Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
 2. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
  1. όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος,
  2. η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής,
  3. οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων,
  4. η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους.
 3. Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από του συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου.
 4. Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31-12-2024, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική προσφορά τους.
 5. Ο αριθμός των οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργοστολίου και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών
 6. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα, μέσα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.
 7. Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Αργοστολίου.
 8. Ο χρόνος επέμβασης ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου ζητηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
 9. Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αργοστολίου και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από προφορική ή γραπτή άρση της εντολής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται:
  1. Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε περίπτωση επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
  2. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ.
 10. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών κτλ.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης.
 12. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:
  1. Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού,
  2. Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες,
  3. Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα έργου/ οχήματα/μέσα.
 13. Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου, τα μέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
 14. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
 15. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, Λεωφόρος Βεργωτή 160, Τ.Κ. 28100, καθημερινά από ώρες 9:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο 26710 22265 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο του Δήμου Αργοστολίου (www.argostoli.gov.gr) και να σταλεί ηλεκτρονικά στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Τα έγγραφα που απαιτούνται

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ1:ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης2:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι3:

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή. Όλα τα προσκομισθέντα σε μορφή φωτοτυπιών έγγραφα, είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις μοναδιαίες τιμές μίσθωσης της αριθ. πρωτ. …………………… πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου Aργοστολίου που εγκρίθηκαν με την αριθ. ………………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/01/2024 έως 31/12/2024.

Είμαι νόμιμος κάτοχος των μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων που επιθυμώ να ενταχθούν στο μητρώο.

Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που διαθέτω είναι τα ακόλουθα (σύνολο……):

Ημερομηνία: ………….

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

ENTYΠO ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Μηχανήματος ΕΡΓΟΥ/Οχήματος/Μέσου4

Έδρα Μηχανήματος έργου/Οχήματος/Μέσου
Δημοτική Ενότητα
Τοπική Κοινότητα
Οικισμός
Είδος Μηχανήματος έργου/Οχήματος/Μέσου
Α/Α (αύξοντας αριθμός του εγκεκριμένου καταλόγου)
Ονοματολογία
Αριθμός Αδείας
Εργοστάσιο Κατασκευής
Ισχύς Κινητήρα (ΗΡ)
Kαύσιμο Κινητήρα
Ωφέλιμο φορτίο (tn)
Ανυψωτική ικανότητα (m)
Βάρος λειτουργίας (tn)
Υλικό κατασκευής (αφορά το βυτίο)
Συμπληρωματικά στοιχεία (κατά τον αιτούντα)
1.
2.
3.
Διάθεση στην περιοχή ευθύνης της Δημοτικής Ενότητας (σημειώστε με την ένδειξη Χ)
Αργοστολίου
Λειβαθούς

Ελειού Πρόννων
Ομαλών

Ημερομηνία: ……/../

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

1 Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση

2 Αναγράφεται ολογράφως

3 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

4 Ένα έντυπο ανά Μηχάνημα έργου/Όχημα/Μέσο (συμπληρώνονται τα ανάλογα στοιχεία που το αφορούν)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ:


ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:


ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:


Α.Φ.Μ.


Δ.Ο.Υ.


ΕΔΡΑ:


ΤΗΛΕΦΩΝΟ:


ΚΙΝΗΤΟ:


ΦΑΞ:

Έχοντας υπόψη την αριθ. πρωτ 21624/22-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αργοστολίου παρακαλώ να συμπεριληφθώ στο μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Aργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2024 έως 31/12/2024.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ……/…/…..


Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
(Σφραγίδα – υπογραφή)

Συνημμένα:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86
  1. Αποδοχής των όρων
  2. Αναλυτικής αναφοράς των οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους)
  3. Δήλωση Δημοτικών Ενοτήτων διάθεσης των οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων
 2. Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων των οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων και των χειριστών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης, κτλ) ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία
 3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότηταή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία
 4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ:


Α.Φ.Μ.


Δ.Ο.Υ.


ΕΔΡΑ:


ΚΙΝΗΤΟ:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΛΗΘΟΣΜΟΝΑΔΑΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP
ώρα
2Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP
ώρα
3Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ
ώρα
4Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
ώρα
5Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ
ώρα
6Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ
ώρα
7Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
ώρα
8Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ
ώρα
9Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ
ώρα
10Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
ώρα
11Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ
ώρα
12Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ
ώρα
13Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
ώρα
14Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ
ώρα
15Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ
ώρα
16Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
ώρα
17Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn
ώρα
18Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn
ώρα
19Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn
ώρα
20Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου
ώρα
21Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου
ώρα
22Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10
ώρα
23Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t
ώρα
24Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn
ώρα
25Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn
ώρα
26Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn
ώρα
27Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn
ώρα
28Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn
ώρα
29Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn
ώρα
30Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn
ώρα
31Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ
ώρα
32Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ
ώρα
33Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m
ώρα
34Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m
ώρα
35Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού
ώρα
36Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP
ώρα
37Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP
ώρα
38Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)
ώρα
39Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)
ώρα
40Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)
ώρα
41Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών
ώρα
42Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών
ώρα
43Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών
ώρα
44Όχημα μεταφοράς σορών
ώρα
45Όχημα οδικής βοήθειας
ώρα
46Φορτηγό ψυγείο
ώρα
47Αποφρακτικό όχημα
ώρα
48Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3
τεμ /15 ήμερες
49Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)
ώρα
50Αντλητικό συγκρότημα 3″ ή 4″ 15 HP
ώρα
51Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums
ημέρα
52Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn
ώρα
53Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn
ώρα
54Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn
ώρα
55Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA
ημέρα
56Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ πλέον των 150,00 kVA
ημέρα
57Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών
ώρα
58Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών
ώρα
59Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών
ώρα


Ημερομηνία: ..……


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα – υπογραφή)
Post Visitors:95

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings